Statut

STATUTUL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A INFORMATICIENILOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Subsemnaţii :

 1. Sava Luminiţa Iuliana
 2. Corcescu Cornelia
 3. Dumitru Nicuşor
 4. Vlad Gabriela
 5. Georgescu Mihaela
 6. Istrate Marius
 7. Vrabie Marian
 8. Mincu Nicoleta
 9. Fiţai Donald Carol
 10. Sumanariu Sevil
 11. Ionescu Adriana
 12. Pedestru Carmen
 13. Szabo Eva-Imola
 14. Olteanu Mihaela
 15. Udroiu Adriana
 16. Fometescu Nicoliţă
 17. Popescu Dumitru Marian
 18. Predescu Radu Mugurel
 19. Diaconiţa George Florin
 20. Gábor Miklós-Pál
 21. Bada Liginia Mioara
 22. Bârsan Rozalia
 23. Moga Constantin
 24. Andrişoae Ana
 25. Năstase Camelia
 26. Gârlici Nicolae
 27. Zaharia Marcela
 28. Hoţea Maria
 29. Anton Mihai
 30. Manica Daniel
 31. Hopulele Eduart
 32. Deaconescu Victor
 33. Ţibulcă Adriana

de comun acord am convenit la înfiinţarea ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A INFORMATICIENILOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – prescurtat „ANIAP

Art.2. Denumirea asociaţiei este Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică, prescurtat “ANIAP”, denumire ce va figura în toate actele emise de aceasta.

Art.3. Asociaţia este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, nonprofit, independentă, neguvernamentală, apolitică.

Art.4. Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată.

Art.5. Sediul Asociaţiei se află în localitatea Constanţa, Bd.Tomis nr.51.

CAPITOLUL II – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art.6. Asociaţia are ca scop promovarea şi protejarea intereselor membrilor săi şi realizarea unui sistem informatic unitar al administraţiei publice în conformitate cu strategia naţională de informatizare şi cu standardele Uniunii Europene.

Art.7.În vederea îndeplinirii scopului mai sus amintit Asociaţia îşi propune următoarele obiective:

 • a) iniţierea de propuneri legislative în vederea definirii şi recunoaşterii categoriei socio-profesionale a informaticienilor din cadrul administraţiei publice locale;
 • b) elaborarea unor norme unitare, cu caracter consultativ în vederea promovării unui cadru coerent şi profesional al informatizării din administraţia publică locală;
 • c) asigurarea formării şi perfecţionării profesionale a membrilor asociaţiei;
 • d) acordarea la cerere de asistenţă de specialitate celorlalte instituţii şi asociaţii din administraţia publică locală;
 • e) promovarea de proiecte comune ale instituţiilor din administraţia publică locală şi îmbunătăţirea comunicării între acestea;
 • f) realizarea unei reţele naţionale informatice a administraţiei publice locale;
 • g) colaborarea cu specialişti, instituţii şi organisme din ţară şi din străinătate pentru dezvoltarea unor relaţii de specialitate, având ca scop îmbunătăţirea activităţii şi alinierea la standardele internaţionale;
 • h) identificarea şi analiza subsistemelor informatice utilizate în prezent în cadrul administraţiei publice locale, promovarea şi diseminarea celor de succes, precum şi integrarea acestora într-un sistem naţional;
 • i) promovarea unor proiecte de programe de susţinere financiară a asociaţiei;

Art.8 În domeniul său de activitate Asociaţia poate stabili raporturi de colaborare cu persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, poate participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu sau se poate afilia la acestea.

Art.9. Asociaţia poate desfăşura activităţi economice, dacă acestea au caracter accesoriu, sunt în strânsă legătură cu scopul definit şi care să nu fie în contradicţie cu prevederile art.3.

CAPITOLUL III – MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art.10. Membrii asociaţiei pot fi:

 • a) persoane fizice din cadrul administraţiei publice locale care aderă la statutul asociaţiei şi desfăşoară activităţi specifice de informatică;
 • b) persoane fizice sau juridice care sprijină financiar şi material activitatea asociaţiei şi aderă la statutul acesteia;
 • c) personalităţi din ţară sau din străinătate care s-au distins prin contribuţia adusă la realizarea scopului asociaţiei;

Membrii persoane juridice vor participa prin reprezentanţii lor legali.

Art.11. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

 • a) să participe cu vot deliberativ la adunarea generală a asociaţiei, să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale asociaţiei;
 • b) să participe la activitatea asociaţiei;
 • c) să facă propuneri privind activitatea acesteia;
 • d) să primească explicaţii de la organismele de conducere ale asociaţiei asupra problemelor de interes comun;
 • e) să consulte bilanţul contabil, procesele verbale ale şedinţelor organismelor de conducere şi control ale asociaţiei;
 • f) să beneficieze de lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune asociaţia;
 • g) să beneficieze de toate condiţiile oferite de aceasta pentru ridicarea nivelului de pregătire;
 • h) să colaboreze la publicaţiile asociaţiei;

Art.12. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

 • a) să respecte prevederile statutului şi reglementările specifice adoptate;
 • b) să dovedească deplină loialitate faţă de asociaţie şi să apere interesele legitime ale acesteia;
 • c) să participe activ la funcţionarea asociaţiei;
 • d) să promoveze şi să apere interesele legitime ale asociaţiei;
 • e) să nu prejudicieze imaginea, acţiunile şi activitatea asociaţiei;
 • f) să plătească în termen cotizaţia stabilită.

Art.13. Se consideră incompatibilă cu calitatea de membru al asociaţiei, sub sancţiunea excluderii:

 • a) folosirea în interes personal a calităţii de membru al asociaţiei şi a informaţiilor cu caracter confidenţial referitoare la strategia de dezvoltare şi organizare a asociaţiei;
 • b) promovarea intereselor proprii în dauna asociaţiei;

Art.14. Calitate de membru al asociaţiei încetează prin:

 • a) pierderea calităţii de salariat al administraţiei publice locale;
 • b) neplata cotizaţiei timp de 3 termene consecutive;
 • c) încălcarea gravă şi repetată a statutului;
 • d) săvârşirea unor infracţiuni care intră sub incidenţa legilor penale;
 • e) demisie;
 • f) deces;
 • g) pierderea personalităţii juridice;
 • h) dizolvarea asociaţiei;

Art.15. Membrul se poate retrage oricând din asociaţie cu condiţia să comunice hotărârea sa organelor de conducere ale asociaţiei cu cel puţin 1 lună înainte de retragere.

Excluderea din asociaţie se poate face în cazurile prevăzute în art.13 şi art.14 lit.a, b, c, d din prezentul statut, la propunerea consiliul director, prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu votul majorităţii membrilor.

Art.16. Membrii care se retrag sau sunt excluşi, nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor şi bunurilor donate asociaţiei.

CAPITOLUL IV – STUCTURA ORGANIZATORICĂ A ANIAP

Art.17. Structura organizatorică a ANIAP este:

 • a) adunarea generală;
 • b) consiliul director;
 • c) preşedinte.

Art. 18. Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociaţiei şi are următoarele atribuţii :

 • a) aprobă programul de activitate al asociaţiei;
 • b) modifică şi adoptă actul constitutiv şi statutul;
 • c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 • d) alege şi revocă consiliul director, aprobă raportul acestuia şi stabileşte remuneraţia acestora;
 • e) alege şi revocă cenzorul şi aprobă raportul anual al acestuia;
 • f) validează primirea de noi membri şi excluderea din asociaţie la propunerea consiliului director;
 • g) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare propus de consiliul director;
 • h) aprobă organigrama şi numărul de personal la propunerea consiliului director;
 • i) stabileşte valoarea şi termenele de plată a cotizaţiilor şi prestaţiilor membrilor asociaţiei;
 • j) aprobă asocierea, afilierea sau retragerea asociaţiei la/din alte organizaţii;
 • k) înfiinţarea de filiale;
 • l) dizolvă şi lichidează asociaţia conform procedurilor prevăzute de lege;
 • m) orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de statutul asociaţiei;

Art.19. Adunarea generală se întruneşte o dată pe an în sesiune ordinară şi ori de câte ori este necesar în sesiune extraordinară.

Art.20. Adunarea generală se convoacă de către consiliul director sau de către o cincime din numărul membrilor asociaţiei prin cererea scrisă şi motivată adresată consiliului director.

Art.21. Convocarea adunării generale se face în scris cu cel puţin zece zile calendaristice înainte de data convocării şi va trebui să cuprindă locul şi data convocării, precum şi ordinea de zi.

Membrii asociaţiei care nu pot participa personal la lucrările adunării generale pot delega reprezentarea lor numai unui alt membru al asociaţiei.

Delegarea de reprezentare se face prin declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă datele de identificare ale celor doi membri sau prin adresa oficială emisă de persoana juridică – membră a asociaţiei

Adunarea generală este legal constituită dacă la ea participă cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor asociaţiei la prima convocare.

Convocarea a doua se face în cel mult şapte zile de la data primei convocări.

La a doua convocare adunarea generală este legal constituită cu participarea a cel puţin o cincime din membri şi poate hotărî cu majoritatea celor prezenţi.

Art.22. Fiecare membru are dreptul la un vot în adunarea generală sau la un număr de voturi egal cu numărul de delegări de reprezentare pe care-l deţine .

Adunarea generală adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi, cu excepţia hotărârilor privind prevederile art.18 literele a,b,c,d,e,l care se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi sau reprezentaţi.

Art.23. Membrul interesat personal, prin soţ/soţie sau prin rude până la gradul al IV-lea, într-o problemă supusă dezbaterii adunării generale sau deciziei unuia dintre organele de conducere, nu va putea lua parte la vot.

Art.24. Consiliul director este organul executiv care conduce asociaţia între sesiunile adunării generale ale membrilor.

Consiliul director este format din 5 membri, aleşi de adunarea generală pe un mandat de 2 ani.

Membrii consiliului director îşi aleg din cadrul lor preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul.

Fiecare membru al consiliului director are dreptul la un singur vot.

Mandatul membrilor consiliului director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin demisie, revocare, pierderea calităţii de membru al asociaţiei sau deces.

Art.25. Consiliul director are următoarele atribuţii:

 • a) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale, execută bugetul asociaţiei şi întocmeşte proiectul de buget pentru anul următor, prezintă adunării generale rapoarte asupra activităţilor desfăşurate, precum şi propuneri pentru programul de activitate al asociaţiei;
 • b) aprobă cererile de înscriere de noi membri şi le supune validării adunării generale;
 • c) aprobă excluderea membrilor şi le supune validării adunării generale;
 • d) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 • e) asigură exploatarea în condiţii corespunzătoare, buna gospodărire, folosire, întreţinere şi conservare a mijloacelor materiale ale asociaţiei şi răspunde de integritatea lor;
 • f) decide asupra problemelor curente legate de înfăptuirea obiectivelor asociaţiei;
 • g) decide asupra primirii şi folosirii donaţiilor, legatelor şi altor venituri şi urmăreşte efectuarea cheltuielilor conform bugetului de venituri si cheltuieli, cu respectarea dispoziţiilor legale;
 • h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală a membrilor;

Art.26. Consiliul director, se întruneşte trimestrial, lucrează şi decide valabil cu cel puţin trei voturi pentru.

Art.27. Preşedintele consiliului director are următoarele atribuţii:

 • a) reprezintă asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
 • b) conduce lucrările adunării generale ale asociaţiei şi ale consiliului director;
 • c) asigură conducerea asociaţiei între şedinţele consiliului director;
 • d) urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adunării generale şi ale consiliului director;
 • e) poate delega o parte din atribuţiile sale unui alt membru al consiliului director;

Art.28. Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales de adunarea generală pentru un mandat de 2 ani.

În cazul în care numărul membrilor asociaţiei depăşeşte 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar se va exercita de către o comisie de cenzori formată din trei membri.

Art.29. Cenzorul are următoarele atribuţii:

 • a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 • b) verifică îndeplinirea condiţiilor statutare privitoare la prezenţă şi vot în adunările generale;
 • c) verifică gestiunea asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese verbale;
 • d) întocmeşte pe baza verificărilor efectuate şi prezintă adunării generale, rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei;
 • e) participă la şedinţele adunării generale şi ale consiliului director fără drept de vot;
 • f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală;

CAPITOLUL V – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art.30. Patrimoniul asociaţiei se compune din :

 • a) cotizaţii;
 • b) taxe de participare la manifestările organizate de asociaţie;
 • c) venituri din sponsorizare;
 • d) donaţii, legate, drepturi de autor, titluri de credit;
 • e) dobânzi şi dividende obţinute în condiţiile legii;
 • f) alte venituri prevăzute de lege;

CAPITOLUL VI – DIZOLVARE, LICHIDARE

Art.31. Asociaţia se dizolvă:

 • a) de drept;
 • b) prin hotărârea instanţei de judecată;
 • c) prin hotărârea adunării generale;

Art.32. Asociaţia se dizolvă de drept:

 • a) realizarea sau după caz imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 • b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director putea fi constituit;
 • c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă aceasta nu a fost complinit timp de trei luni.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

Art.33. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească:

 • a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice ;
 • b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ;
 • c) când asociaţia urmăreşte alt scop decât pentru cel pentru care a fost constituită ;
 • d) in alte cazuri prevăzute de lege ;

Art.34. Lichidarea asociaţiei se va efectua conform procedurii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.

Art.35. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice cu scop identic desemnate de adunarea generală a asociaţilor în condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE

Art.36. Asociaţia are drept la siglă, ştampilă precum şi orice alte elemente de identificare.

Art.37. Discuţiile adunării generale şi consiliului director vor fi consemnate într-un registru de procese verbale de către secretar şi se păstrează la sediul asociaţiei.

Procesul verbal al ultimei şedinţe va fi aprobat în următoarea şedinţă a adunării generale sau a consiliului director .

Hotărârile adunării generale şi cele ale consiliului director se păstrează în registre separate ce pot fi consultate de toţi membrii asociaţiei.

Art.38. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi persoanele juridice.

Statutul de faţă face parte integrantă din actul constitutiv, autentificat sub numărul………/……… de notarul public mai jos arătat.

Prezentul statut s-a redactat în 10 exemplare.

Comentariile sunt închise.